Projectupdate Meerjarenprogramma Geluidsanering

Systems Engineering voor 140 op maat gemaakte producten

Odoo afbeelding en tekstblok
Geluidsanering langs het spoor

Sinds begin april is PACER betrokken bij het project Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Dit programma is in 2012 geïntroduceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en heeft als doel bestaande te hoge geluidsbelastingen langs Rijkswegen en Spoor te saneren. De opdrachten voor Rijkswegen en Spoor zijn separaat in de markt gezet. Beiden zijn door Movares gewonnen. Bij het project MJPG-spoor maakt één van onze adviseurs deel uit van het Systems Engineering team.

Spoorbeheerder ProRail is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om overschrijdingen van de geluidsnorm te reduceren en is dus de opdrachtgever van het project. Einddoel van het project is om ontwerpen te hebben liggen voor alle geluidsmaatregelen die in heel Nederland langs het spoor moeten worden genomen om te voldoen aan de geluidswetten. Het eerste grote doel is echter voor het einde van 2017 een kostenraming te hebben voor alle geluidsmaatregelen.

Op de koffie bij 110 gemeentes

Het project is opgedeeld in verschillende fasen (zie figuur rechts). De eerste daarvan is het Akoestisch Onderzoek. Uit dit onderzoek volgt waar de ‘geluidknelpunten’ liggen en hoe deze kunnen worden aangepakt. Hiervoor zijn drie opties: geluidschermen, raildempers en het aanpassen van stalen bruggen. 

Raildempers en brugaanpassingen zijn organisatorisch de eenvoudigste maatregelen, omdat deze binnen de spoorbaan worden uitgevoerd en geen bouwvergunning behoeven. Voor de geluidschermen ligt dat echter anders. Hier is een bouwvergunning van de gemeente voor nodig. Bovendien heeft een scherm een fysieke en visuele invloed op de omgeving en zijn er verschillende typen schermen. Daar komen de omgevingsmanagers in beeld. Zij gaan “op de koffie” bij de circa 110 (!) gemeentes die met geluidschermen te maken krijgen en formuleren eisen aan de te realiseren schermen.

Odoo tekst en afbeelding blok

Daarna komt het team Systems Engineering (SE) in beeld, waar onze        PACER-adviseur deel van uit maakt. 

Naast eisen van de gemeentes komen er ook eisen van ProRail. Deze eisen worden verzameld in Relatics en daaruit wordt voor elke gemeente een document gemaakt - Customer Requirements Specification (CRS) - dat door de partijen die eisen stellen voor akkoord wordt ondertekend.

Nadat de CRS is goedgekeurd, worden de klanteisen vertaald naar systeemeisen. In dat proces worden er nog eisen toegevoegd van ecologie, kabels & leidingen en verschillende normen. Hieruit volgt een System Requirements Specification (SRS). Deze gaat naar het ontwerpteam als leidraad voor het ontwerp. Tijdens het ontwerp worden er mogelijk nieuwe eisen afgeleid of conflicterende eisen geconstateerd. Dit gaat een of meerdere keren heen en weer tussen ontwerp en SE, zodat de conflicten worden opgelost, totdat alle eisen kunnen worden gehonoreerd of met een goede reden niet kunnen worden gehonoreerd.

Als het voorlopig ontwerp klaarligt, wordt een raming gemaakt van de kosten die verder nodig zijn tot en met de realisatie. De bedragen voor elke geluidmaatregel worden opgeteld en zo komt ProRail aan een onderbouwde kostenraming. Op basis hiervan wordt bepaald welke maatregelen prioriteit krijgen binnen het beschikbare budget.

De uitdaging in dit project

De uitdaging van het project is niet zozeer technisch – een geluidscherm is geen rocket science – als wel organisatorisch. Omdat 140 keer hetzelfde proces wordt doorlopen waarbij producten worden overgedragen, laat het project zich vergelijken met een fabriek. Complicerend daarbij is dat we niet 140 keer precies hetzelfde leveren, maar feitelijk 140 op maat gemaakte producten. Vergelijk het met een kleermaker die voor elke klant een op maat gemaakt pak maakt op basis van de wensen van die klant. Interessant is hoe de processen kunnen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Neem daarbij dat er ongeveer 50 mensen betrokken zijn bij het project en je hebt je organisatorische uitdaging.

Facts and figures:

    140 gemeentes

    480 geluidschermen

    1200 raildemperlocaties

    9982 eisen in Relatics, and counting... 

Odoo tekst en afbeelding blok